महायज्ञमा चार करोड ८४ लाख सङ्कलन

रासस
फागुन २१, २०७५
Prez

dx]z ;Gof; cf>d tyf dx]z ;+:s[t u’?s’nsf] /ht jif{sf] cj;/df d+unaf/ b]j3f6df cfof]lht b]j3f6 lj/f6 1fg dxfo1 @)&% Pjd 1fg ;efsf] pb3f6g ug{‘x’Fb} /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

चितवन, २१ फागुन । माघको अन्तिम साता तनहुँको देवघाटधाममा आयोजित देवघाटधाम विराट ज्ञानमहायज्ञमा चार करोड ८४ लाख सङ्कलन भएको छ ।

महेश सन्न्यास आश्रम तथा महेश संस्कृत गुरुकुलको रजत वर्षको अवसर पारेर महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो । महायज्ञका महासचिव एवं संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य डा गुरुप्रसाद सुवेदीका अनुसार महायज्ञबाट दुई करोड ६२ लाख बचत भएको छ ।

महायज्ञका क्रममा आउने भक्तालुलाई आयोजकले देवघाटमै बस्ने तथा खाने सबै सुविधा प्रदान गरेकाले महायज्ञको व्यवस्थापनमा रु दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको हो ।

विसं २०५० मा स्थापना भएको गुरुकुलले कक्षा ६ देखि स्नातकोत्तरसम्म विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पढाउँदै आएको छ । महायज्ञबाट बचत भएको रकमलाई अक्षयकोषमा राखेर संस्कृत शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि खर्च गरिने आश्रमका अध्यक्ष श्री १००८ स्वामी रमणानन्द गिरीले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width