पाँच आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति

रासस
चैत्र ७, २०७५
1553147852623_NP_KTM_20190321_IMG_9267

k|wfgGofowLz ha/faf6 zky /fi6«klt ejg, zLtnlgjf;df axLaf/ cfof]lht ;df/f]xdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L / pk/fi6«klt gGbaxfb’/ k’gsf] pkl:ytdf k|wfgGofowLz rf]n]Gb| zDz]/ ha/fn] /fli6«o k|fs[lt ;|f]t tyf ljQ cfof]usf] cWoIf afnfgGb kf}8]n, /fli6«o ;dfj]zL cfof]usf] cWoIf zfGt/fh ;’j]bL, dw];L cfof]usf] cWoIf ljhos’df/ bQ, yf? cfof]usf] cWoIf lji0f’k|;fb rf}w/L / d’l:nd cfof]usf] cWoIf ;dLd ldofF cG;f/LnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpFb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;

काठमाडौँ, ७ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विहीवार विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।

राष्ट्रिपतिको सुमपस्थितमा शीतलनिवासमा विहीवार आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् ।

समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे, संवैधानिक अङ्ग र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width