मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत र्सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। सरकारले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय यसरी पत्रकार सम्मेलन गरी र्सार्वजनिक गर्ने भएको छ।तस्वीरः रासस

आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक ३०, २०७५
ministry

dlGqkl/ifbsf] a}7ssf lg0f{o ;fj{hlgs g]kfn ;/sf/ dlGqkl/ifbsf] a}7sn] u/]sf lg0f{o laxLaf/ ;~rf/ tyf ;”rgf k|ljlw dGqfnodf kqsf/ ;Dd]ngdfkm{t ;fj{hlgs ub}{ ;~rf/ tyf ;”rgf k|ljlwdGqL uf]s’nk|;fb afF:sf]6f . t:jL/M eujtL yfkf, /f;;

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width