नेपालको दुइदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहीद खकान अब्बासी मंगलबार स्वदेश प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिदाइ गर्दै । तस्वीर : रासस

आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन २३, २०७४
pakistani

kfls:tfgL k|d :jb]z k|:yfg g]kfnsf] b’O{lbg] cf}krfl/s e|d0f ;DkGg u/L O:nflds u0ftGq kfls:tfgsf k|wfgdGqL zxLb vsfg cAaf;L d+unaf/ :jb]z k|:yfg ug]{qmddf lqe’jg cGt/f{li6«o ljdfg:yndf cy{dGqL 8f o’j/fh vltj8fn] labfO ug'{x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width