८६ वर्षमा बोल्ने कला सिक्दै

rss रासस
चैत्र ८, २०७५
1553184092498_JBS-Chipledhunga-Anchor 86 years n others

h’/]e’d] tk|] td’ ;dfhsf] cfof]hgf tyf dlxnf pBdL kljqf u’?Ësf] cfly{s ;xof]udf ;~rflnt kfFr lbg] pb3f]if0f tyf g]t[Tj ljsf; tflnddf ;xefuL kf]v/f dxfgu/kflnsf–!# sf *^ jlif{o d]vaxfb’/ u’?ªnufot . t:jL/ M hd’gf jiff{ zdf{, lrKn]9’ªuf, /f;;

पोखरा, ८ चैत । पोखरा –१३ का मेखबहादुर गुरुङ उमेरले ८६ वर्ष पुगे तर सिक्ने मन बूढो हुँदैन भन्दै बोल्ने कला तालिममा सक्रिय सहभागी भएका छन् ।

जुरेभुमे तप्रे तमु समाजको आयोजना तथा महिला उद्यमी पवित्रा गुरुङको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पाँचदिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिममा सहभागी उनले समापन समारोहमा सिक्ने कुरा बाँचुञ्जेल कहिल्यै पूरा नहुने बताए ।

“हाम्रा पालामा यस्तो अवसर कहाँ पाउनू, बोल्न नसक्दा र आफ्ना कुरा राख्न नसक्दा धेरै दुःख पायौँ पञ्चायतका पालामा”, आफ्नो विगत सम्झँदै अहिले पनि बोल्ने र आफ्नो कुरा भन्ने रहर नमेटिएको उनले बताए । उनीजस्तै जस्तै अन्य सहभागीले पनि तालिमबाट धेरै कुरा सिकेको भन्दै बोल्न पनि कला चाहिने रहेछ भन्ने आफ्नो अनुभव सनाए ।

तालिम समापन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका सदस्य एवं हङकङ ब्यूटी इन्ष्टिच्यूटका सञ्चालक मीना गुरुङले बोल्ने कुराले आत्मविश्वास जगाउने भन्दै सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै नभई घरपरिवार एवं समाजमा पनि बोल्ने कला आवश्यक रहेको बताइन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads