Worldlink ads

पानी नआउने अवस्थामा रहेको पोखराको भैरवटोलमा १९७७ सालमा बनेको ढुंगेधारा देखाउँदै ९० वषीय जगतबहादुर ताम्राकार।

आदर्श समाज सम्वाददाता
चैत्र ९, २०७४
dhunge dhara

kfgL gcfpg] 9’+u]wf/f kfgL gcfpg] cj:yfdf /x]sf] kf]v/fsf] e}/j6f]ndf lj;+= !(&& ;fndf ag]sf] 9’+u]wf/f b]vfpFb} () jifL{o hutaxfb’/ tfd|fsf/ . t:jL/ M jf;’b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

Related News

सम्बन्धित समाचार

  hero news full width

  Jewellery

  sanil ads

  wordlink ads

  trending post

  ट्रेन्डिङ्ग